A

A Woman's Work, 1912

oil on canvas, Framed - h:97.15 w:82.23 d:6.35 cm (h:38 3/16 w:32 5/16 d:2 1/2 inches) Unframed - h:80.30 w:65.40 cm (h:31 9/16 w:25 11/16 inches). Gift of Amelia Elizabeth White 1964.160